hyearts: (嵐 ↔ やy)
★ タゲリ ([personal profile] hyearts) wrote2010-05-16 12:49 pm

[identity profile] charismatisch.livejournal.com 2010-05-21 12:22 pm (UTC)(link)
1-wszy raz to słyszę i podoba mi się to. Muszę poszukać więcej jego piosenek ;>

[identity profile] hyearts.livejournal.com 2010-05-27 09:14 am (UTC)(link)
Polecam Mi deh ya oraz Musical Messanger :)